1.Адвокат по Право на Собственост?

1.Добър Адвокат по Право на Собственост в София?

1.Договор за Покупко Продажба на Имот Цена?

1.Водене на Преговори с Португалски и Английски Език?

1.Покупка на Имот от Чужденец Чужденци?
1.Добър Адвокат Недвижими Имоти?
Go to content

Main menu:

1.Право на Собственост? 2.Недвижими Имоти? 3.Изготвяне на Договори за Покупко-Продажби на Имоти? 4.Представителство по Дела? 5.Консултации и Преговори?

Право

Право на собственост, покупко-продажба и наемане на собственост, право на строеж, нотариални актове, наемни отношения, договори за доброволна делба, управление на етажна собственост.

В България основният нормативен акт, който урежда собствеността и другите вещни права, е Законът на собствеността.
Ако имате нужда от правна помощ или адвокат, който да ви помогне при разрешаване на даден проблем или казус от вещното право можете да се обърнете към Правна Кантора Ивеста Консулт. Ние предлагаме следните правни услуги:

• Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
• Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
• Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
• Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;
• Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;
• Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
• Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;
• Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
• Договори за строителство;
• Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
• Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;
• Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;
• Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
• Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
• Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.


Трудово право


Добър адвокат в София
 
Back to content | Back to main menu